Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž

Od začátku 20. století je Kroměříž kromě významné historické a kulturní tradice známá především SPŠ mlékárenskou. V roce 1974 získala tato škola sourozence“ v podobě Středního odborného učiliště potravinářského. Postupným vývojem vznikla Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži. V současné době je tvořena komplexem 16 budov, v nichž probíhá teoretické i praktické vyučování. Součástí školy jsou dva domovy mládeže s kapacitou 705 lůžek, dvě jídelny s kapacitou 1 800 jídel, tři tělocvičny, společenský sál, aula, multimediální posluchárny, učebny, cvičná restaurace s barem, cukrářské a zahradnické dílny. Škola disponuje cvičnými pracovišti: pekárnou, kavárnou a restaurací Slávia (s kapacitou 110 obslužných míst), hotelovým provozem. Součástí školy je i sportovní areál s fotbalovým hřištěm, tenisovými a volejbalovými kurty a tzv. Hubertcentrem. Jde o stáje pro 20 koní s parkurem, ve kterých probíhá výuka jezdců a chovatelů koní. V současné době je ve škole 932 žáků, na jejichž výchově a vzdělání se podílí 110 pedagogů.

Nový profil školy

V 90. letech mohlo toto učiliště začít hledat nové cesty realizace výuky. Přibyl studijní obor Operátor potravinářské výroby. Z učiliště se stala Integrovaná střední škola (ISŠ), která postupně zcela opustila oblast mlékárenství, ale potravinářství zůstala věrná. Byly otevřeny tříleté učební obory Cukrář, Pekař, Kuchař, Číšník a Řezník - uzenář s možností pokračování v nástavbovém maturitním studu. Škola získala poměrně rychle vysokou úroveň výuky všech potravinářských oborů a v mnoha případech získávala nejvyšší ocenění žáků na nejrůznějších soutěžích jak doma, tak i v zahraničí.

Byl vytvořen nový profil školy, zasahující do oblastí potravinářství, hotelnictví a cestovního ruchu. Rozšířily se osobní kontakty s vedením potravinářských podniků. Svým členstvím v profesních svazech, asociacích a spolcích se škola zařadila mezi organizace, které se podílejí na rozvoji potravinářství, gastronomie a cestovního ruchu. Zajišťováním mezinárodních praxí a stáží žáků i pedagogů umožňuje škola získávat odborné studijní a pracovní zkušenosti, které by jen stěží bylo možné získat v ČR. Zároveň tak lze porovnat způsoby výuky.

V roce 2002 došlo ke sloučení ISŠ se Středním odborným učilištěm zemědělským. Vznikl tak nový vzdělávací subjekt - Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, který se v červnu 2008 sloučil s Odborným učilištěm a Praktickou školou Kroměříž. Ke stávajícím učebním a studijním oborům se připojily tříleté učební obory Cukrářské práce a Praktická škola dvouletá. Idea kompletního vzdělávání byla doplněna v roce 2004 zřízením detašovaného pracoviště Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

PŘEDSTAVENÍ OBORŮ PEKAŘ A CUKRÁŘ

Oba obory připravují odborníky pro pekařské a cukrářské firmy, restaurace a hotely, tedy pro veškeré podnikání související s výrobou a prodejem pekařských a cukrářských výrobků. Žáci oboru Pekař získávají znalosti a dovednosti při přípravě základních i netradičních pekařských výrobků. Absolvent by měl být schopen vybrat vhodné suroviny a přísady, posoudit jejich jakost, zralost kvasů a těst, kvalitu polotovarů i hotových výrobků podle norem, znát obsluhu a údržbu pekařských strojů  a zařízení, připravovat nové výrobky dle principů zdravé výživy, či provádět činnosti související se skladováním, evidencí a expedicí pekařských výrobků. Žáci oboru Cukrář získávají podobné znalosti i dovednosti při přípravě cukrářských výrobků.

Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu s maturitou v oboru Podnikání v potravinářství a gastronomii, ti nejlepší pak ve vysokoškolském bakalářském studiu v oboru Technologie a řízení v gastronomii. Studenti i absolventi školy se neztratí ani v oborových soutěžích. Ze školy se rekrutují mnohonásobní vítězové v soutěži Pekař roku (Český pekař junior). V oboru cukrář zde teoretické i odborné předměty vyučuje bývalá studentka a mistryně světa v pekařské juniorské kategorii.

DOTAČNÍ PROJEKTY EU

Ve roce 2007/2008 škola pokračovala v projektu ESF Kvalita 1 - nová závěrečná zkouška. Ověřovalo se jednotné zadání závěrečné zkoušky oborů Cukrář - výroba a Pekař. U oboru Pekař byli pedagogové školy v realizačním týmu, který spolu s dvěma odbornými školami ve Smiřicích a Frýdlantu připravoval nové zadání pro závěrečné zkoušky. K náplni zkoušek z hlediska potřeb praxe se vyjadřovali odborníci z firem IREKS ENZYMA s.r.o. a MANTLER CZ.

SEMINÁŘE, SOUTĚŽE

Loni v dubnu se ve škole uskutečnil cukrářský seminář (45 účastníků) na téma „Moderní zdobení svatebních a slavnostních dortů“, který pořádala firma Fiala s.r.o. Praha. O měsíc později škola uspořádala cukrářskou soutěž „Sladké opojení“, kterou připravuje OU a PŠ v Kroměříži. Soutěže se zúčastnila odborná učiliště z ČR i zahraničí. Uvedená soutěž je zařazena do akcí MŠMT ČR.

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

SŠHS má dlouholetou družbu se zahraničními potravinářskými podniky. V rámci této spolupráce probíhají výměny žáků i pedagogů včetně prázdninových zahraniční stáží žáků. Dále ročně vyjíždí asi 200 studentů do SRN, Itálie, Španělska, Řecka, Švýcarska, Polska a Francie na dvou až čtyřměsíční stáže. Po prázdninách se vrací studenti, kteří prošli cizím prostředím se zkušenostmi z komunikace v cizím jazyku. Zanedbatelným není ani často velmi zajímavý finanční výdělek, ze kterého mnozí žáci mohou studovat celý další rok bez přispění rodičů. Žáci školy se účastní celé  řady různých barmanských, cukrářských a pekařských soutěží. Pravidelně je to Gastro Junior Nowaco cup. S Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů v ČR se ve dvouletých cyklech pořádal odborný seminář pro pekaře a jejich dodavatele. Přesto, že ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž probíhá teprve 27. školní rok, stala se již nedílnou součástí života města, Zlínského kraje i českého  potravinářského a gastronomického školství.

VEDENÍ ŠKOLY

Současným ředitelem školy je Ing. Petr Hajný, který se narodil v Jindřichově Hradci. V Kroměříži absolvoval SPŠ mlékárenskou. Po vystudování VŠCHT v Praze působil jako technolog a vedoucí provozu ve Středoslovenských mlékárnách Zvolen. V roce 1982 se vrací do Kroměříže na nově vznikající potravinářskou školu, kde působí ve funkci zástupce ředitele pro odborný výcvik. V roce 1990 se stává ředitelem školy. Nyní přednáší i jako vysokoškolský pedagog na UTB ve Zlíně, fakultě technologické, v nově vzniklém studijním oboru Technologie a řízení v gastronomii a svými články přispívá do řady odborných časopisů.

Za jeho působení dochází k dynamickému rozvoji školy, která se stává jednou z největších škol ve Zlínském kraji. Idea kompletního vzdělávání v potravinářských a gastronomických technologiích, cestovním ruchu a agroturistice se mu podařila naplnit otevřením detašovaného pracoviště UTB ve Zlíně, novým studijním oborem Technologie a řízení v gastronomii. Právě proto i nyní pro školu hledá další možnosti rozvoje a zapojuje školu do celé řady projektů. Výuka v učebních oborech „Pekař/Cukrář“ se zaměřuje  na kvalitu výrobků a dodržování norem, aby se absolventi prezentovali poctivou prací v praktickém životě, školy která by pro ně měla být na prvním místě. Ředitel prosazuje myšlenku: „Nestavějme ve škole mříže, ale vzdělávejme a vychovávejme příkladem.“

 

Pane řediteli, mohl byste srovnat aktuální stav absolventů oboru „Pekař/Cukrář“ na Vaší škole s poměry např. před 15 lety? V čem si myslíte, že jsou příčiny nízkého zájmu o tyto profese? Jaká je současná poptávka výrobních subjektů po absolventech těchto dvou učebních oborů?

O obor pekař od jeho zavedení zájem klesá. K výraznému poklesu dochází zvláště v posledních pěti letech. Neotvíráme ani celou třídu. V teoretickém vyučování je třída naplněna dvěma třetinami oboru Cukrář a jednou třetinou oboru Pekař. Ani zhruba deset žáků v ročníku se nám nedaří naplnit. Důvodem je malá prestiž oboru a také zatím chybí podpora ze strany kraje. Poptávka ze strany zaměstnavatelů je naopak velmi značná a všichni absolventi nacházejí uplatnění.

Co by dle vašeho názoru prospělo ke zvýšení počtu zájemců o náš obor, co pro to škola v oblasti propagace aktuálně dělá a s jakým výsledkem?

Jak již bylo uvedeno, škola pořádá mnoho akcí, soutěží, které zveřejňujeme vtisku. Dále provádíme individuální nábory na školách, zveme na Dny otevřených dveří, kde budoucí žáci mohou výrobky nejen zhlédnout, ale i některé praktické činnosti si mohou vyzkoušet. Musí však také pomoci budoucí zaměstnavatel formou výhod již během studia a také kraj, jak se tomu v poslední době stalo např. u strojírenských oborů.

Myslíte, že by v této situaci mohly pomoci dotace z evropských fondů, daňové zvýhodnění pro podniky, které vybaví učiliště stroji a zařízením, či podpora krajů pro preferované obory? Jaké jsou zde vaše osobní zkušenosti?

Určitě ano, využíváme dotace z evropských fondů, ale není to samospasitelné. Pokud na to budou navazovat další kroky, jako preferovanost oborů a zvýhodnění zaměstnavatelů podílejících se na výuce, pak budou vynaložené peníze z fondů ESF účelné.

V čem by konkrétně mohly škole pomoci výrobní podniky, tj. pekárny a cukrárny, aby do svých provozů získaly více mladých odborníků?

Velmi důležitá je především finanční podpora přímo žákům – stipendia, příspěvky na stravování a dojíždění apod. Dalším podnětem může být platová politika a podpora „rodinných podniků“ v těžké konkurenci obchodních řetězců.

Současná ekonomická krize zvýšila nezaměstnanost a tím i potřebu rekvalifikace pracovníků na jiné výrobní činnosti. Pro pekařský obor je to do budoucna velká šance, jak posílit a zkvalitnit své lidské zdroje. Co může škola v oblasti rekvalifikačních kursů pro pekaře a cukráře nabídnout?

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů provádíme rekvalifikace v oboru pekař: „Znalosti a dovednosti v pekařské výrobě“. Rekvalifikace je sice velmi dobrá a užitečná, ale nikdy nenahradí vytrácející se „pekařské řemeslo“, které se již jen velmi málo dědí. Žáci ho přesto mohou získat vyučením v daném oboru. Pokud tyto změny nenastanou, pak vymizí nejen pekařské řemeslo, ale také to může postihnout i obor Cukrář, o který je zatím větší zájem, ale pokles za posledních pět let je varující také pro nás.

Pane řediteli, děkuji za rozhovor.

Ing. Jaromír Dřízal, Svaz pekařů a cukrářů v ČR