Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka

Novopacko je podivuhodně tajemným místem, kde si snad daly schůzku všechny síly přírodních a duchovních světů. V křížích, geometrických tvarech a bodech se zde prolínají protiklady v odvážné symbióze. Nová Paka není ani v kraji, ani v horách, ani v Českém ráji. Je zde cítit snaha být prvním, anebo alespoň zvláštním, proto tolik slavných rodáků, tolik pozoruhodností. Snad to způsobuje půda krevelově zbarvená, kopce skrývající drahé kameny, či spiritualita dob minulých. Jednou z pozoruhodností města je bezesporu i škola, která vychovává české pekaře a cukráře již od roku 1885. O její dnešní podobě a způsobu výuky jsem diskutoval s jejím pro sport zapáleným ředitelem a přátelským kolektivem vedení. Po její návštěvě jsem hrdý, že jsem se stal fandou této školy a „packým bláznem“, aniž bych se napil dle legendy bláznivé vody z kašny Sv. Floriána na náměstí.

Historie školy

Dějiny školy sahají až do 19. století, přesněji k 25. lednu 1885, kdy byla zřízena Průmyslová škola pokračovací v Nové Pace, která připravovala mimo jiné i pekaře a cukráře. Novodobé dějiny školy se začínají psát v roce 1951, kdy vzniklo samostatné učňovské středisko cukrářské v Rokycanově ulici. Dalším mezníkem se stal rok 1960, v souvislosti s územní reorganizací státu a zrušením okresu Nová Paka se do uvolněné budovy ONV přestěhovala učňovská škola a zahájila zde jejich teoretickou přípravu. Další předěl přinesl rok 1979, kdy bylo zřízeno Střední odborné učiliště Nová Paka. Odborný výcvik zajišťovala střediska praktického vyučování pro závody a podniky: Východočeské pekárny a cukrárny Pardubice, RaJ Hradec Králové a Pardubice (obor cukrář) a Čokoládovny Lomnice nad Popelkou, Opava, Lovosice, Děčín, Sereď (cukrovinkář). Sametový listopad 1989 na jedné straně nastartoval další možnosti rozvoje školy včetně změn organizace a obsahu vyučování, ale polistopadový vývoj s sebou přinesl i citelný pokles zájmu o tříleté učební obory a navrácení dílen v restituci původním majitelům. Proto proběhla příprava projektové dokumentace na přestavbu domova mládeže na cukrářské dílny, v roce 1998 byla zahájena výstavba cukrářských dílen a později i pekařské dílny. Od roku 2000 byla poprvé zahájena příprava žáků oboru Pekař. Roku 2002 došlo k další změně zřizovatele školy, kterým se stal Královéhradecký kraj. Zatím poslední důležité změny proběhly v roce 2006, kdy škola získala nový atraktivní obor Hotelnictví a turismus, což vedlo k další úpravě názvu školy na Střední školu gastronomie a služeb Nová Paka.

Základní informace, profil školy

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka je školou zaměřenou na potravinářské a službové obory, v jejichž přípravě má dlouholetou tradici, sahající do poloviny minulého století. Po celou svoji historii si drží významné postavení ve vzdělávací nabídce školství Královéhradeckého kraje. Své absolventy připravuje na kvalitní výkon své profese nejen v pozicích zaměstnanců, ale v souladu s moderně koncipovanými školními vzdělávacími programy i na samostatnou podnikatelskou činnost. Úspěšní absolventi oborů s výučním listem mají možnost se v rámci školy formou nástavbového studia připravit na samostatnou podnikatelskou činnost a získat maturitní vysvědčení. Součástí celé přípravy je rovněž co nejtěsnější propojení teoretické přípravy s praxí. Ve školním roce 2009/2010 se ve škole připravuje celkem 500 žáků denního i dálkového studia, z tohoto počtu je více než 300 zařazeno v oborech vzdělání s výučním listem (cukrářů 65, pekařů 25). O jejich vzdělávání pečuje 24 učitelů teoretické výuky a 15 učitelů odborného výcviku. Pozitivní je vysoké procento plně kvalifikovaných učitelů (např. u oboru cukrář 100 %).

Teoretická výuka je realizována v hlavní budově školy na Masarykově náměstí, pro odborný výcvik jsou k dispozici nové, moderně vybavené dílny oborů Cukrář a Pekař v Havlově ulici. Dílny jsou vybaveny moderními stroji, zařízením a dalším vybavením, které umožňuje v plném rozsahu realizovat obsah osnov. Strojové vybavení dílen i vybavenost nástroji a pomůckami je předmětem trvalé péče vedení školy.

Škola je materiálně velice dobře vybavena i pro teoretickou část přípravy – žáci mají k dispozici vedle kmenových učeben i řadu učeben odborných – 2 modeně vybavené počítačové učebny, jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, odbornou učebnu potravinářství, pekařskou učebnu atd. K vybavení všech učeben automaticky patří i moderní audiovizuální technika (televizory, DVD, zpětné projektory), převážná většina učeben disponuje dataprojektorem a počítačem. Žáci mají k dispozici i školní tělocvičnu a moderní posilovnu. V době přestávek mohou užívat školní bufet, odpočinkový kout i řadu nápojových automatů.

Spolupráce s firmami

SŠGS se dlouhodobě věnuje rozvoji spolupráce s výrobními podniky a dalšími firmami. Řada z nich se v pozici sociálních partnerů školy podílela i na tvorbě školních vzdělávacích programů a pomáhá při jejich realizaci. Díky jejich vstřícnému postoji se daří realizovat odborné exkurze žáků, s řadou pekařských podniků a firem škola spolupracuje při zřizování pracovišť odborného výcviku – žáci 3. ročníku pak absolvují praktickou část přípravy přímo na těchto pracovištích, což má výrazně pozitivní vliv při rozvoji jejich odborných dovedností a pracovních návyků. Nezřídka se tato příprava stává základem pro budoucí zaměstnanecký poměr u dané firmy. Další formu spolupráce představují speciální prezentace (nové suroviny a směsi, výrobní a technologické postupy), kterými se do výuky žáků dostávají další inovační prvky a dále se propojuje teoretická příprava s praxí. V největším měřítku se daří spolupráce s firmou NOPEK– závod Hořice, kde jsou každoročně mladí pekaři seznamováni s kontinuální výrobou.

Hospodářská činnost

Veškeré aktivity v této oblasti jsou součástí hlavní činnosti školy. Převážná část obsahu odborného výcviku žáků je však z ekonomických i výchovných důvodů realizována formou produktivní práce žáků. V praxi to znamená, že vše, co žáci v průběhu odborného výcviku vyrobí, směřuje přímo k zákazníkovi. Veškerá produkce cukrářských dílen je odebírána smluvními cukrárnami a bez nadsázky lze říci, že po výrobcích se „jen zapráší“. Stejné je to i u pekařů, na Novopacku je již proslulý pojem „učňovský“ chléb, na který jsou stálí odběratelé ochotní si před prodejnou počkat. Obě dílny se podílejí na zajišťování dodávek pro nejrůznější oslavy, společenské události, svatby, rauty a další akce. Vedle desítek menších odběratelů patří ke stálým zákazníkům např. Anenské slatinné Lázně Bělohrad, Vojenská zotavovna Bedřichov a další. Uvedené přístupy nejen výrazně zefektivňují výuku, ale i pro žáky přinášejí nezanedbatelnou výhodu v podobě stálé odměny za produktivní práci.

Partnerství a prezentace školy

Ve své činnosti se škola opírá o spolupráci s celou řadou partnerů, tuzemských i zahraničních. Je především členem řady profesních svazů (Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Společenstva cukrářů ČR, Hospodářské komory ČR). Škola je držitelkou čestného ocenění Hospodářské komory ČR za vysokou úroveň přípravy žáků ve všech oborech včetně oborů Cukrář, Pekař. Spolupráce se všemi uvedenými partnery přináší škole a především jejím žákům výrazný prospěch a užitek. Proto je snahou vedení školy tuto spolupráci dále rozvíjet.

Další formou rozvoje partnerství je již zmíněná spolupráce s firmami a výrobními podniky – namátkou Novicom Praha, Carla Dvůr Králové n. L., Ireks Enzyma Brno, Zeelandia Malšice, NOPEK Vysoké Mýto a řada dalších.

Škola však rozvíjí partnerství i v rámci Evropské unie, realizuje řadu projektů pro žáky, jejichž cílem je umožnit poznání partnerských zemí a škol, seznamovat se se způsoby výroby v jiných zemích, speciálními produkty těchto zemí a podobně …

Mezi typické znaky novopacké školy lze zařadit její příznivé klima budované dlouhodobě na korektních, ale zároveň neformálních vztazích v rámci školy, soustavnou snahu neuzavírat se uvnitř školy, ale naopak využít všech možností a forem prezentovat před širokou veřejností výsledky své práce. Za školní rok se kolektiv učitelů a žáků školy zúčastní desítek akcí, u řady z nich jako hlavní a jediný organizátor. Bez Vánočních trhů SŠGS by se již veřejnost Novopacka zcela rozhodně neobešla, s nemenším zájmem se setkává červnová výstava závěrečných prací žáků 3. ročníků, škola se pravidelně účastní odborných soutěží a tak by se dalo pokračovat. Atraktivní jsou též módní přehlídky žáků oboru Krejčí.


Cukrářky oceněné Hospodářskou komorou

Profesní příprava pekařů a cukrářů

Obor vzdělání Cukrář má na škole dlouholetou tradici. Samostatné cukrářské učňovské středisko vzniklo v Nové Pace již v roce 1951. Od této doby se příprava mladých cukrářů na škole nepřerušila.

Během tří let je výuka realizována tak, že se v pravidelných týdenních intervalech střídá teoretická výuka s odborným výcvikem. Zde mají žáci k dispozici čtyři cukrářské dílny a jednu dílnu pekařskou s odpovídajícím vybavením. S obsluhou veškerého zařízení a technologickými postupy žáky velmi svědomitě a trpělivě seznamuje kolektiv plně kvalifikovaných učitelů odborného výcviku. Žáci musí ovládnout výrobu všech běžných cukrářských výrobků ze základních surovin tradiční poctivou technologií. Nejvíce vážená zakázka v srdcích cukrářek zůstává narozeninový dort z prosince 2006 pro Miss World Taťánu Kuchařovou. Téměř 8 kg vážící monument symbolizoval Taťáninu cestu za úspěchem – jednotlivé stupně, které musela překonat od dětství k dosažení titulu nejkrásnější ženy planety. 19 růží z karamelu a potahového fondánu pak připomínalo krásný věk oslavenkyně.

U oboru Pekař se pro praktické vyučování osvědčil model, podle kterého třetí ročník vykonává praxi v pekárnách v blízkosti bydliště žáka. Často se stává, že během posledního ročníku studia se majitel pekárny seznámí se žákem a v případě spokojenosti obou stran dojde po vyučení k navázání pracovního poměru. Tyto případy vždy udělají velkou radost a posílí všechny pedagogy k další, dnes nelehké práci s mládeží.

Během přípravy žáků na budoucí povolání se hojně využívá i vstřícnost firem nabízejících své produkty. Jedná se o různé směsi, náplně a dnes tak často skloňovanou konvenienci. Lze tak žákům v pravidelných intervalech, díky školeným pracovníkům firem Zeelandia, Ireks Enzyma, Novicom a dalších firem, nabídnout odbornou ukázku přímo z praxe. Žáci si tak postupně vryjí do paměti jména firem, které pro ně mohou v budoucnu znamenat určité technologické zázemí.

Účast na potravinářských soutěžích, ocenění

Žáci z oboru Cukrář se zúčastňují soutěží v odborných dovednostech již léta. Největším dosavadním úspěchem byl exponát podle francouzské předlohy – zámek Chaumont, se kterým v účasti na světové olympiádě IKA v Erfurtu získala absolventka Jana Dostálová ze Dvora Králové tolik vysněné zlato. Exponát měl hmotnost 40 kg a jeho půdorys je 90x90 cm.

Pekaři v silné konkurenci s cukráři také nechtějí zůstávat pozadu a v soutěžích „O nejatraktivnější výrobek z pekařského těsta“ již také dosáhli značné úspěchy. Povedlo se vychytat nevyzpytatelné nástrahy v chování modelovaného pekařského těsta a příprava dalších žáků na tyto soutěže se stala běžnou součástí odborného výcviku. Tak se stalo, že na letošním ročníku pekařské soutěže v Brně v rámci potravinářského veletrhu „škola“ znovu zabodovala a žákyně Pavla Kovářová s rozjasněnou tváří opět odvezla první místo.