Střední průmyslová škola potravinářství a služeb, Pardubice

Pardubická průmyslovka, jedinečná škola specializovaná na teoretickou a praktickou přípravu středoškolsky vzdělaných českých pekařů, mlynářů a cukrářů měla v minulosti skvělé renomé. Kdo měl „Pardubice“, měl zároveň i široké uplatnění v oboru a dveře otevřené na klíčové posty v českých potravinářských firmách. Jenže ve školství, stejně tak jako v životě podnikatelském platí: „Jednou jsi dole, jednou nahoře“ a „Kdo chvíli stál, stojí opodál“. Dnes stojí škola na rozcestí a v příštích dvou letech se bude rozhodovat o její další existenci. Ne všechno je nahraditelné, ne všichni jsou nahraditelní. Proto je důležité, aby vykročila škola pod novým vedením správným směrem. Byla by nesmírná škoda, aby takový unikát, s bohatou 90. letou tradicí, obrovskou sumou teoretických poznatků a prakticky vybavených dílen přišel vniveč. Podle T. G. Masaryka se státy (a v tomto případě to lze vztáhnout i na školu) obrozují na základě ideí, na kterých vznikaly. Pardubická průmyslovka vznikala na nadšení a entuziasmu, touze po vzdělání a vysoké odbornosti. Klíč k budoucnosti má v ruce nové vedení. Jeho koncepce je krok správným směrem, první krok na dlouhé cestě. My ostatní bychom mu měli pomoci a každý svým dílem a dle svých možností tak splatit svůj dluh škole. Dlouhá řada těch, kteří se o školu v minulosti zasloužili, nás sleduje. Je to hodně párů očí, notýsek hodnocení otevřený.

Základní informace a profil školy

SPŠ potravinářská Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol svou skladbou studijních oborů a dlouholetou tradicí jedinou školou tohoto typu v České republice. Škola připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, mlýnů a dalších podniků v potravinářské vertikále. Dále absolventům umožňuje díky kvalitnímu ekonomickému, obchodnímu a právnímu základu založit a vést svou vlastní firmu. Odborná výuka je zaměřena na poznání všech základních procesů týkajících se obilovin a dalších potravinářských surovin, na jejich zpracování a na získání praktických dovedností ve školních dílnách, chemických a biologických laboratořích a při provozních praxích a exkurzích v různých typech potravinářských provozů. SPŠP Pardubice je školou státní, jejím zřizovatelem je Pardubický kraj. Škola je zařazena do trvalé vzdělávací základny ministerstva zemědělství. Poskytuje žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou. Nabízí tři formy studia, a to studium denní, nástavbové a dálkové. V polovině devadesátých let navštěvovalo školu až 550 žáků denního a dálkového studia. Neřízený nárůst středních škol, přechod na devítiletou školní docházku počátkem nového tisíciletí a následný prudký pokles populační křivky a další negativní faktory snížily počet studentů denního studia na současných 230. Naopak velmi úspěšné je na škole vzdělávání dospělých v pětiletém dálkovém studiu oboru zpracování mouky, mlynářství a průmyslová výroba krmiv i v tříletém dálkovém studiu v oboru potravinářská technologie – zpracování mouky pro vyučené v oboru.

Historie

SPŠP Pardubice existuje ve školském systému našeho státu již 90 let a za toto období připravila do praxe téměř 9 tis. absolventů. Historické mezníky této školy jsou současně i milníky našich novodobých dějin. Vznik školy se datuje od roku 1914, kde v Břeclavi začínala jako odborná škola pro mlynáře. V roce 1922 se z ní stala škola státní, v roce1929 zde byl zřízen pekařský obor. Sloužila jako dobrá průprava pro  vedení rodinných podniků, živností (mlýnů a pekáren). V roce 1945 se škola přestěhovala do Pardubic, města s bohatou mlynářskou a perníkářskou tradicí. Podařilo se získat funkcionalistickou budovu průmyslového muzea. V roce 1953 se škola přejmenovala na SPŠ potravinářské technologie a stala se stěžejní potravinářskou školou se specifickým postavením v celém Československu. Stav studentů se v 60. a 70. letech pohyboval okolo 500-600, byly vybudovány unikátní dílny praktického vyučování a školní mlýn. Škola si i v dobách politického a ideového nátlaku zachovala vysokou odbornou úroveň. Dokázala se vždy přizpůsobit měnícím se potřebám naší ekonomiky a potravinářského průmyslu. V přelomovém roce 1989 se škola rozšířila a začalo se vyučovat v moderně pojaté přístavbě. Od roku 2004 nese škola současný název a postupně proměňuje a aktualizuje studijní obory.

Vybavení školy

Škola je zcela jedinečně vybavena pro výuku, na kterou je zaměřena.Využívá kromě jazykových učeben, chemických laboratoří, biologických laboratoří, laboratoří automatizace a elektrotechniky, počítačových učeben a rýsovny též specializovanou  reologickou laboratoř, dvě velmi kvalitně vybavené pekárny a cukrárny a starší, plně funkční mlýn. Dvě jazykové učebny pro výuku cizích jazyků (anglického a německého) mají k dispozici sluchátka a mikrofon pro každého žáka a centrální panel pro učitele. Dvě učebny pro výuku informatiky jsou vybaveny moderními počítači, laserovou tiskárnou a dataprojektorem.V laboratořích biologie a mikrobiologie jsou instalovány keramické tabule a datový projektor s notebookem. V učebně pro výuku strojírenských předmětů lze využívat rýsovacích prken pro konstrukční práce. Ve dvou učebnách jsou umístěny i interaktivní tabule.V budově školy se nachází tělocvična a menší gymnastický sál pro výuku tělesné výchovy. Školní knihovna poskytuje žákům výpůjčkovou službu a nabízí možnost kopírování tiskovin.

Spolupráce školy s výrobními podniky

Spolupráce školy s výrobními podniky má dlouhou tradici. Díky vzpomínkám, porozumění a pochopení majitelů, manažerů – absolventů školy nezanikla možnost praxe a exkurzí pro žáky v potravinářských provozech. Žáci školy dostávají v průběhu studia opakovaně možnost seznámit se s potravinářskými provozy v Čechách i v zahraničí. Tento účel plní jednak exkurze, pořádané zpravidla v podnicích v blízkosti Pardubic, a dále dvoutýdenní praxe žáků 2. a 3. ročníku. Ty probíhají koncem května a začátkem června. Ve čtvrtém ročníku pak na ně navazují praxe v průběhu celého roku. Uvedené návštěvy pomáhají zlepšit orientaci žáků v oboru, seznamují je s problematikou provozu a podnikáním ve zvoleném odvětví. Žáci čtvrtých ročníků pak mohou po maturitě uplatnit navázané kontakty při hledání zaměstnání.

Hospodářská činnost, školní prodejna

Ve škole vyrobená mouka a zhotovené pekařské a cukrářské výrobky se prodávají ve školní prodejně. Školní prodejna neslouží jenom k prodeji výrobků ze školních dílen, ale i k výuce žáků, kteří si zde osvojují zásady jednání se zákazníkem a učí se prodeji. V prodejně je část prostoru vyhrazena pro občerstvení spojené s posezením u stolků.

Formy studia – studijní obory

Absolventům základních škol SPŠ potravinářská Pardubice nabízí tyto studijní obory: Analýza potravin, Technologie potravin – zpracování mouky, Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv a Technologie potravin – management. Studium těchto oborů je denní čtyřleté. Dvouleté nástavbové studium studijního oboru potravinářská technologie – zpracování mouky je určeno absolventům středního vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pečivář, cukrář nebo cukrovinkář.

Dálkové studium je realizováno jako pětileté ve studijních oborech: Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv a Technologie potravin – zpracování mouky nebo tříleté ve studijním oboru Potravinářská technologie – zpracování mouky, které je určeno výlučně pro absolventy s výučním listem odborných učilišť v oborech pekař,  cukrář, pečivář, cukrovinkář. Absolventi jsou vzděláváni tak, aby získali vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro uplatnění na trhu práce, ale i pro následné celoživotní vzdělávání. Zároveň získávají předpoklady pokračovat ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Průběh teoretické a praktické výuky

Vzdělávací program je koncipován ve dvou rovinách. Jednu tvoří vzdělávací základ se zastoupením všeobecně vzdělávacích předmětů, který je povinný pro všechny žáky středních odborných škol, druhou část představuje učivo odborných předmětů, jež připravuje žáky pro praxi. Odbornou složku vzdělávání tvoří odborné předměty, např. technologie, chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, biologie, mikrobiologie, chemie potravin, technologie potravin, základy výživy, ekonomika, stroje a zařízení aj., kde žáci získají potřebné informace důležité pro praxi. Přístroje neslouží pouze studentům, ale jsou využívány také rekvalifikanty, kteří do školy přicházejí z mlýnů a pekáren z celé republiky.

Odborné kurzy

Škola pořádá odborné kurzy pro začínající mlynáře a pekaře, kteří si chtějí obnovit nebo doplnit vědomosti příslušného oboru, pro pracovníky laboratoří, mistry, technology a pro pracovníky firem, které se zabývají výrobou nebo prodejem pekařských surovin. Spolupracuje s mnoha výrobními podniky, pomáhá jim proškolovat výrobní dělníky v pekárnách, cukrárnách a mlýnech formou kurzů pro začínající pracovníky. Po absolvování kurzů obdrží pracovníci doklad o absolvování tohoto vzdělávání. Jednotlivé firmy vysílají své pracovníky, aby zde absolvovali dálkové studium. Pro pedagogy školy je spolupráce s výrobními podniky inspirující. Získávají přehled o situaci na trhu práce, o požadavcích, jaké jsou kladeny na absolventy. Mohou tak přizpůsobit výuku odborných předmětů tak, aby co nejlépe vyhovovala praxi. Navazují se úzké kontakty s podniky, které potom zpětně mohou škole pomoci při získávání žáků do prvních ročníků denního studia, ale i jinak. Škola provádí také pro výrobní podniky v laboratořích různé rozbory, poradenskou činnost, a to především v oblasti technologie. Vrcholem pak bývá řešení různých problémů formou středoškolské odborné činnosti a jejich obhajoba před odbornými komisemi v okresních, krajských i celorepublikových kolech.


Dožínkový věnec pro hejtmana

Mimoškolní aktivity

Škola umožňuje studentům aktivní využití volného času ve formě účasti v zájmových kroužcích. Jedná se o kroužky matematiky, anglického a německého jazyka, sportovních her, chemie a o kroužek cukrářský. Jejich význam není pouze v rozvoji znalostí, dovedností a jejich praktickém využití v daném oboru, ale také v podpoře zájmu o danou oblast studia. Je potvrzeno, že takto využitý volný čas je zároveň účinnou prevencí sociálně patologických jevů. Účast studentů na těchto akcích má význam nejen z hlediska sportovních výkonů, ale také pro vytváření pozitivních vztahů mezi studenty, mezi třídními kolektivy i jako prostředek budování vztahu ke škole. Pro žáky 1. Ročníků škola každoročně pořádá Sportovní víkend. Cílem této akce je napomoci formování třídního kolektivu, vytvoření přátelského prostředí v nové třídě, nabídka všestranného sportovního vyžití podle zájmu žáků a výchova ke zdravému životnímu stylu. Program je realizován v krásném prostředí na úpatí CHKO Železné hory v obci Horní Bradlo. Škola organizuje též lyžařský kurz pro žáky 1. ročníků a každoroční jednodenní lyžařský zájezd pro zájemce z řad žáků školy na Weissovu boudu v Krkonoších.

Zajištění ubytování a stravování

Studenti jsou ubytováni v domovech mládeže a stravují se v jídelně místního gymnázia.

Účast v potravinářských soutěžích

Profesně nejdůležitější soutěží je pro školu účast v soutěži Český pekař/cukrář – junior a soutěž O nejatraktivnější umělecký výrobek. V soutěži O nejatraktivnější výrobek získala 2. místo dvojice žáků 2. ročníku nástavbového studia s výrobkem Fotbalový stadion – pracným dílem z pekařského těsta. Žáci se podílejí též na organizaci různých akcí, např. Posvícení na Veselém Kopci, Mlsu Pardubického kraje, Slavností perníku či Dnů chleba.

Výměnný pobyt s partnerskou školou ve Francii

Je tomu již 17 let, kdy se ve francouzském městě Haguenau poprvé sešli vynikající odborníci pan ing. Josef Skalický, tehdejší ředitel SPŠPT v Pardubicích, a pan Josef Dorfer, president francouzského pekařského svazu a domluvili odbornou spolupráci mezi školami se stejným zaměřením. Cílem bylo sblížit obě kultury a vyměnit si zkušenosti z oboru pekařského a cukrářského. Výměnné pobyty se staly tradicí. Každý rok navštíví spřátelenou školu přibližně 25 studentů ze třetího a čtvrtého ročníku. Přejme této krásné tradici ještě hodně let a doufejme, že budou vznikat nová přátelství, která bude spojovat nejenom láska k pekařskému či cukrářskému řemeslu.

Společenský život

Studenti maturitních tříd žijí tradicí listopadových stužkovacích večírků, v zimě školním plesem s půlnočním zašlapáváním šerpy a úspěšné složení zkoušky dospělosti oslavují závěrečným maturitním večírkem. Všechny třídy se pravidelně setkávají na třídních srazech.