SŠPS Brno Charbulova

Nedostatek kvalitních mladých odborníků je v současné době jeden z největších problémů pekařských výrobců v naší zemi. Situaci navíc bude v příštích letech ještě zhoršovat nepříznivý demografický vývoj. Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR si proto předsevzal, že této oblasti bude věnovat zvýšenou pozornost. Postupně bude seznamovat členskou základnu s výchovnými institucemi, které mladé potravinářské odborníky připravují do praxe, diskutovat s nimi aktuální problémy a hledat cesty, jak zvýšit zájem o náš obor u mladých lidí. Zároveň chceme podat ucelenou informaci pekařským firmám o učilištích, středních a vysokých školách s potravinářským zaměřením a o možnostech, jak tyto školy podporovat a následně tak získávat do svých řad více mladých potravinářů.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova 106, je statni instituci s dlouholetou tradicí a patři k největším středním školám u nás. Založena byla v roce 1945 a od počátku disponovala dobrými podmínkami pro profesionální a kvalitní výuku řemesel - odborné učebny, laboratorní kuchyně pro kuchaře, moderně vybavené dílny pro pekaře a cukráře. Postupně byly přičleňovaný další obory (kadeřník, kosmetička, řezník, číšník, fotograf, krejčí) a škola se rozrostla tak, že dnes poskytuje vzdělání pro 2 348 studentů v 9 učebních oborech s výučním listem, 5 studijních oborech s maturitou a v nástavbovém studiu. V současné době škola disponuje nadstandardně a moderně vybavenými pracovišti v šesti budovách v Brně, kde pracuje kolektiv pedagogů s vysokou odbornou úrovní. Studenti v rámci odborné praxe pracují nejen ve vlastních dílnách, ale i v nejprestižnějších provozech a firmách a jejich činnost je veřejnosti i odborníky hodnocena velmi pozitivně. Nedílnou součástí studia je účast v soutěžích odborných dovednosti na celorepublikové a mezinárodni úrovni, kde se již tradičně studenti umisťuji na předních místech. Se vstupem do EU se významnou měrou rozšiřuje spolupráce se zahraničními školami a partnery. Studenti absolvují jazykové a odborné stáže v Rakousku, Německu, Francii, Velké Británii, Polsku, Slovensku a Chorvatsku. SŠ potravinářská a služeb je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a školicím centrem Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Rozviji se spolupráce s Hospodářskou komorou ČR a profesními asociacemi. V konečném hodnoceni – ve výsledcích absolventů ovládajících dokonale své řemeslo, je zúročena snaha vedoucí k všestrannému splněni požadavků na moderní odborníky, jejich postaveni ve světě a uplatněni na trhu práce.

PŘEDSTAVENÍ OBORŮ PEKAŘ, CUKRÁŘ

Obory připravuji odborníky pro pekařské a cukrářské firmy, provozovny, restaurace a hotely, pro soukromé podnikání související s výrobou či prodejem pekařských a cukrářských výrobků. Studenti oboru pekař získávají znalosti při přípravě pekařských výrobků, např. chleba, rohlíků a housek, koláčů, buchet, bábovek, vánoček. Učí se vykonávat činnosti potřebné pro výběr surovin a přísad, posuzovat zralost kvásků a těst, hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů a hotových výrobků podle údržby potravinářských strojů. Studenti zvládají zpracovávat nové výrobky podle principů zdravé výživy. Osvojuji si činnosti související se skladováním, evidenci a expedici pekařských výrobků. Studenti oboru cukrář se učí teoreticky i prakticky vyrábět cukrářské výrobky – dorty, zákusky, dezerty, cukrovinky, cukrářské ozdoby. Uplatňuji estetická hlediska při tvarování a zdobení cukrářských výrobků, ovládají obsluhu a údržbu potravinářských strojů. Pro oba obory je samozřejmosti znalost a dodržování hygienických předpisů pro potravinářské obory. Úspěšní absolventi mají možnost dalšího studia v denním i dálkovém studiu na střední škole s možnosti získání maturity.

SOUČASNÝ STAV VÝUKY UČŇŮ

Obory pekař a cukrář jsou ve škole vyučovány od r. 1945. Zájem o obory se postupně měnil, vždy však byl vyšší zájem o obory cukrářské. V současné době ve škole studuje 57 studentů oboru pekař a 237 studentů oboru cukrář. Celkový počet zájemců o studium postupně klesá, pro srovnání lze uvést stav z roku 1993, kdy jen v oboru pekař studovalo 248 žaků. V přepočtu na třidy to znamená pokles ze 4 třid v ročníku na současnou jednu třidu. V cukrářských oborech není pokles zájmu tak výrazný. Odborný výcvik mladých pekařů probíhá ve vlastních dílnách školy na pracovišti Trnitá 8, Brno. Odborna praxe, provaděna ve školni provozovně, dava záruku vysokého standardu přípravy pekařů, protože práce není orientovaná pouze na výkon, ale důraz je kladen na zvládnutí všech činnosti a dodržování učebních plánů a osnov. Pracoviště na Trnité je velmi dobře vybaveno, v dílnách jsou 2 rotační pece, 2 rohlíkové stroje dvouřádkové, 2 dělicí stroje třicetikusové, několik mísicích a šlehacích strojů, prosévačka mouky, 2 kynárny. Kapacita výroby je cca 150 chlebů. Aby však praxe neprobíhala pouze v malém rozsahu, připravují se žáci podle přeřazovacích plánů též v průmyslových provozech některých pekáren v Brně. Tam se seznamuji se strojovou přípravou pečiva ve velkém množství a učí se pracovat s moderními velkokapacitními potravinářskými stroji. Pekařské i cukrářské výrobky jsou nabízeny ve 4 školních prodejnách a zájem veřejnosti vysoce překračuje kapacitní možnosti výroby.

ŽIVOT VE ŠKOLE NENÍ JEN STUDIUM

Studentský život se neodehrává jen ve třidách nebo dílnách. Žáci mají spoustu možností vyplnění volného času, kdy se mohou věnovat svým koníčkům, zálibám nebo rozvíjet odbornost. V průběhu školního roku se pořádají velmi žádané kurzy, ukončené závěrečnou zkouškou s osvědčením, kterým budoucí uchazeč o zaměstnání doloží rozvíjení odborných dovednosti. Mezi výhody, poskytované studentům ve škole, je možnost stravování ve školní jídelně i nakup výrobků studene kuchyně, pekařských, cukrářských a řeznických výrobků ve školních bufetech. Ubytování pro žaky škola zajišťuje v internátě v Brně - Chrlicích.