ISŠ COP Valašské Meziříčí

Valašsko je regionem s unikátní přírodní polohou a přátelskými obyvateli. Vstupní bráně Moravskoslezských Beskyd vykresluje tvář zejména soutok dvou ramen Bečvy a strategická poloha místa. Oprávněně je tedy významným dopravním uzlem. Obyvatelstvo je nejen srdečné, jak se po léta zpívá ve známé moravské písničce, ale rovněž vzdělané. Již od konce 19. Století zapustila ve Valašském Meziříčí kořeny tradice školství a vzdělanosti. I proto se mu přezdívá Valašské Atény. Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy ve Valašském Meziříčí je sice jednou z mladších škol, nikterak jí to ale neubírá na věhlasnosti a oblíbenosti. Vznikla v roce 1994 sloučením čtyř školských zařízení a nyní je vzdělávací institucí, která v současné době poskytuje vzdělání ve tříletých, čtyřletých a nástavbových oborech potravinářských, gastronomických, elektrotechnických, chemických a strojírenských. Nedílnou součástí ISŠ-COP je také jazyková škola, která různými jazykovými aktivitami podporuje jak Čechy, tak cizince. Škole rovněž dělají čest významné gastronomické a potravinářské aktivity, a tak se Valašské Meziříčí stále více objevuje na různých kulinářských akcích a soutěžích podporujících potravinářské umění. ISŠ-COP je důkazem, že řemeslo se stále těší velké oblibě a má budoucnost. Přejme Valašsku, aby si zachovalo svou rázovitost a vzdělanost ještě příštích několik staletí a nechalo vzkvétat české řemeslo.

PROFIL A HISTORIE ŠKOLY

ISŠ-COP ve Valašskem Meziříčí vznikla postupným sloučením čtyř právních subjektů – Středního odborného učiliště elektrotechnického, Státní jazykové školy, Středního odborného učiliště chemického a Středního odborného učiliště potravinářského ve Valašském Meziříčí. V areálu původního chemického učiliště tak v roce 1994 vznikl vzdělávací subjekt, jenž umožňuje vzdělání v několika stupních.

ISŠ-COP je čtvrtou největší školou ve Zlínském kraji, což je podporováno zejména širokým spektrem nabízených oborů a počtem žaků, kteří zde studují. V současné době navštěvuje školu 1 000 žaků. Žáci si mohou vybrat, zdali budou studovat ve tříletých, čtyřletých či nástavbových oborech. Přičemž čtyřleté obory a dvouleté nástavbové obory jsou ukončeny maturitní zkouškou. Součástí ISŠ-COP je i jazyková škola, která nabízí široké veřejnosti jazykové kurzy pod vedením zkušených českých lektorů a rodilých mluvčích. Cizincům umožňuje absolvovat kurz českého jazyka pro cizince. Centrum odborné přípravy je rozšířením vzdělávacích aktivit, které škola získala v roce 1994 jako jedna z pětatřiceti zařízení v České republice. Má tedy akreditaci pro cely region nejen v rámci školní výuky daných oborů, ale i pro nástavbové studium, Statni jazykovou školu, svářečskou školu a další celoživotní vzdělávání, jako jsou například kurzy výpočetní techniky, rekvalifikační kurzy pro úřad práce, kurzy dle požadavků podniků atd.

ISŠ-COP spolupracuje se všemi významnými podniky regionu, Krajským úřadem Zlínského kraje, Úřadem práce a Městským úřadem ve Valašském Meziříčí. Škola má zastoupeni v Radě Zlínského kraje pro odborné vzdělávání, v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a Centru uznávaní a celoživotního učeni Zlínského kraje, o.p.s.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Škola je pro potravinářské obory materiálně velmi dobře vybavena. Tvoři ji budova domova mládeže, školní jídelna, tělocvična, učebny teorie a dílny odborného výcviku. Vedle kmenových učeben mají žáci k dispozici i řadu učeben odborných – jazykové učebny, počítačové učebny s interaktivní tabulí, odbornou učebnu pro gastronomické obory a rovněž učebnu pro potravinářské obory, moderní učebnu pro výuku humanitních předmětů.

V rámci praktického vyučování škola využívá řeznickou dílnu, školní pekárnu, cukrářskou dílnu, cvičné kuchyně a chemické laboratoře. O přestávkách si žáci mohou zakoupit nápoj z řady nápojových automatů či potraviny ve školním bufetu, případně mohou odpočívat ve vyhrazených relaxačních zónách s možnosti připojeni k Wi-Fi.

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ

Domov mládeže při ISŠ-COP poskytuje ubytování žakům středních škol, žakům vyšších odborných škol a také vysokoškolským studentům. Navazuje také na výchovně-vzdělávací činnost škol. Vedle toho zajišťuje stravování všem ubytovaným žakům. K dispozici ubytovaným je také knihovna, informační centrum, tělocvična, hřiště na kopanou a volejbal a víceúčelové hřiště na odbíjenou a basketbal. Nabízí také připojeni k internetu. Všechny prostředky pro volnočasové aktivity mohou žáci využívat zdarma.

OBORY S POTRAVINÁŘSKÝM ZAMĚŘENÍM

Tyto tradiční obory se v ISŠ-COP studuji jakožto potravinářské obory, gastronomické obory a nástavbové studium. Potravinářské obory nabízejí žakům studium tříletého učebního oboru Pekař, Cukrář nebo Řezník-uzenář. V rámci gastronomických oborů je možné navštěvovat čtyřletý maturitní obor Gastronomie a tříletý obor Kuchař-číšník. Nástavbové studium lze navštěvovat prezenčně či lze zvolit dálkovou formu studia oborů Gastronomie a Podnikaní.


Gastro Junior Nowaco Cup 2009

PŘEDSTAVENÍ OBORŮ PEKAŘ A CUKRÁŘ

Oba obory profilují absolventy, kteří se uplatní v pekařských a cukrářských firmách, restauracích a hotelech, tedy souhrnně v podnikání souvisejícím s výrobou a prodejem pekařských a cukrářských výrobků.

Obor Pekař

Učební obor Pekař je vhodný pro chlapce i dívky. Po ukončení přípravy se absolvent umí správně orientovat v cele oblasti pekárenské výroby, chápe základní technologické postupy výrobků a běžně pracuje s technologickou dokumentaci. Zvládá základy ruční výroby a umí obsluhovat strojní zařízeni na výrobu pekárenských výrobků.

Obor Cukrář

Učební obor Cukrář je atraktivní obor vhodný především pro dívky, ale i kreativní Absolvent by měl byt schopen vybrat vhodné suroviny a přísady, posoudit jejich jakost a kvalitu a tuto vhodnou technologii zpracovat na cukrářské výrobky a polotovary za použití strojního vybaveni.

Úspěšní absolventi své uplatněni mohou najit v podnikání souvisejícím s výrobou a prodejem pekařských a cukrářských výrobků nebo mohou pokračovat v nástavbovém studiu Podnikání nebo Gastronomie.

Teoretická a praktická výuka

V obou oborech se v průběhu tři let studia pravidelně střídá v týdenních intervalech teoretická výuka s odborným výcvikem. Pro ten má škola k dispozici vlastní dílny s odpovídajícím vybavením. S obsluhou výrobního zařízeni a s technologickými postupy žaky seznamují plně kvalifikovaní učitele odborného výcviku. Součástí cele profesní přípravy je rovněž těsné propojeni teorie s praxí a převážná část obsahu odborného výcviku žaků je z ekonomických i výchovně vzdělávacích důvodů realizovaná formou produktivní práce žaků. V praxi to znamená, že vše, co se v pekařských a cukrářských dílnách vyrobí, to se také prodá. Cela produkce tak směřuje do školní jídelny, do vlastní školní prodejny, ale i k drobným odběratelům jako dodávky na nejrůznější oslavy, rauty a další akce. Uvedeným přístupem je výuka efektivní a žák motivován nezanedbatelnou výhodou v podobě stálé odměny za produktivní práci.

Spolupráce s výrobními podniky

Dalším zdrojem profesního rozvoje žaků je také spolupráce s výrobními podniky a firmami. Žaci 3. ročníků absolvují odbornou praxi v některých z nich (např. pekárna Consi Vsetín, Arete Rožnov, Wellart Hranice). Jinou formou spolupráce jsou prezentační akce přímo v dílnách, kde firmy představuji své nové technologie, speciální suroviny či směsi (jsou to např. Ireks Enzyma, Zeelandia, Omega CZ).

Úspěchy studentů

Škola se také může pochlubit dosaženými úspěchy v cele řadě soutěži. V jedné z našich národních nejprestižnější soutěži Gastro Junior Nowaco Cup se již řadu let umisťují cukráři na předních příčkách, stejně jako na dalších akcích, jako je např. Moravsky pohár Bzenec nebo cukrářská a perníkářská soutěž O pohár Nestle Česko, s.r.o. Nejen tyto uvedené výsledky, ale také vysoká úroveň odborné praktické přípravy, za které škola získala Čestné uznání Hospodářské komory České republiky svědčí o kvalitě profesní přípravy v oboru Cukrář.

Také v oboru Pekař má škola své úspěchy, kterými se může chlubit. Již 10 let se pravidelně zúčastňuje přehlídky O nejlepší pekárnu Valašského království, která se koná v rámci Pekařské soboty v rožnovském skanzenu a v minulém roce v konkurenci čtyřiadvaceti pekáren z cele České republiky tento nejvyšší titul získala. Dalšími pravidelnými účastníky jsou žáci oboru Pekař na soutěži Česky pekař junior a Gastrofestival Ostrava, kde se svými úspěchy také nenechají zahanbit.

Nová koncepce výuky

Ve školním roce 2009/10 se zavedením školních vzdělávacích programů došlo ke změně koncepce výuky oboru Pekař a Cukrář. V 1. ročníku mají tyto obory stejný vzdělávací program a po jeho absolvování je mohou ještě změnit. Tato koncepce se osvědčila jako vhodný nastroj pro poskytnutí správné volby budoucího povolání. V patnácti letech totiž ne každý přesně ví, na co má vlohy a čím by se chtěl vyučit. Touto integrovanou výukou má žák možnost vyzkoušet si v prvním roce oba obory a rozhodnout se, který je mu bližší a ve kterém bude pokračovat od 2. ročníku, aniž by musel vykonat rozdílové zkoušky.

Mimo výše uvedené vzdělávací programy nabízí škola také vzdělávání v rámci projektu UNIV. Je autorizovanou instituci pro ověřování a uznávání výsledků neformálního a informálního učení v sítí škol poskytujících vzdělávací služby pro dospěle, tedy získaní dílčí či úplně kvalifikace v oborech Pekař a Cukrář podle Národní soustavy kvalifikaci.

VEDENÍ ŠKOLY

Současným ředitelem školy je Mgr. Petr Pavlůsek, který se narodil ve Vsetíně. Zde také absolvoval základní školu a gymnázium, ze kterého odešel studovat Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – aprobace tělesná výchova a biologie. Po absolvování vysoké školy se vrací zpět na Valašsko, kde ve Vsetíně střídavě působí na Střední obchodní škole a Soukromé střední škole Kostka. Krátkou dobu před svým nástupem na pozici ředitele ISŠ-COP působil na Odboru školství, mládeže a sportu ve Zlínském kraji.

V roce 2009 přichází do jedné z největších škol ve Zlínském kraji a pokračuje v jejím rozvoji. Hlavním cílem bylo a bude budovat  otevřenou, dynamickou školu, schopnou přežít třetí tisíciletí, dávat prostor žákům k individuálnímu odbornému růstu, širokým zkušenostem tuzemského i mezinárodního prostředí a rozvíjet životní postoje v rámci demokratického evropského prostoru. Stejným způsobem by chtěl nabídnout kvalitní podmínky kolegům v jejich vzdělávání a vytvořit tým, který bude hrdý na svoji práci a na značku ISŠ-COP.

Rozhovor s ředitelem školy Mgr. Petrem Pavlůskem:

Pane řediteli, jaký je současný stav výuky oborů Pekař/Cukrář na vaší škole, s jakými problémy se potýkáte a čeho byste rád v této oblasti dosáhl?

Jsme jednou z mála škol Zlínského kraje, která obory Pekař a Cukrář nabízí absolventům základních škol. Dlouhodobým problémem je malá naplněnost těchto oborů a tím i nízký počet absolventů, který jsme schopni poskytnout firmám. Jenom pro dokreslení: za poslední tři roky jsme v těchto oborech přijali necelých 80 zájemců a ve stejném období naši školu opustilo více než 60 absolventů vyučených pro pekařinu a cukrařinu. Mým cílem je tento poměr zlepšit. Rád bych, aby lidé pochopili, jak krásná a „voňavá“ povolání to jsou a aby přibylo zájemců, kteří pochopí, že škola udělá vše potřebné pro to, aby mohli být v těchto oborech úspěšní např. i jako budoucí podnikatelé.

Co by dle vašeho názoru prospělo ke zvýšení počtu zájemců o tyto učební obory v regionu Valašska, co pro to škola aktuálně dělá a s jakým výsledkem v oblasti propagace?

Určitě by prospěla větší propagace těchto řemesel ze stran laické i odborné veřejnosti, větší zájem médií, ale v neposlední řadě i větší pobídkový tlak firem (finanční stipendia, firemní benefity apod.), u kterých by absolventi mohli po absolvování studia najít práci. Škola při každé své propagační, cateringové či jiné akci vždy ukazuje veřejnosti, jak šikovné máme studenty a co jsou schopni se naučit za relativně krátký čas tří let. Snahou školy je zařadit obory do systému Zlínského kraje „podpora učebních oborů“, který motivuje žáky finančními částkami k výběru oboru, k jeho zdárnému absolvování v průběhu celého studia a také k jeho úspěšnému dokončení. Velice vítám, že o podobnou snahu podpory se snaží v obecné rovině i Svaz pekařů a cukrářů, jehož členem se škola v minulém roce stala.

Jakou formou by měly spolupracovat výrobní podniky ze spádové oblast Valašského Meziříčí s Vaší školou, aby do svých provozů získaly více mladých pekařských učňů?

Jak jsem již naznačil u předešlé otázky, vidím prostor pro spolupráci ve společném náboru a následné výchově učňů. Ti by byli celou dobu studia motivování nejen k jeho dokončení, ale například i k získání luxusnějšího pracovního místa. V dnešní době má škola celou řadu partnerů, nejen v oblasti pekařské a cukrářské, neboť jsme školou, která vychovává budoucí strojaře, chemiky, elektrotechniky a další, ale v oblasti pekařiny a cukrařiny cítíme určité větší zapojení širšího okruhu firem v oblasti oborů.

V našem svazu jsou významní dodavatelé strojního zařízení do potravinářských provozů. Měl byste na ně nějaké konkrétní požadavky na vybavení dílen, ať již novým či repasovaným zařízením?

Škola má zpracovánu určitou dlouhodobou strategii, ve které se mimo jiné objevuje vybudování nových pracovišť pro výuku pekařů a cukrářů. Pokud by se tato myšlenka podařila realizovat, budu nesmírně rád, když se dílny podaří vybavit moderními technologiemi. Uvítám každou nabídku, třeba i prostřednictvím Svazu pekařů a cukrářů, která mi pomůže tuto myšlenku realizovat. Jen moderní technologie jsou schopny připravit moderního pracovníka, který je konkurenceschopný na již tak složitém trhu práce.

Pořádá vaše škola rekvalifikační kursy pro pekaře a cukráře, máte certifikaci pro školení tzv. „dílčích dovedností“?

Ano, v minulosti jsme nabízeli tyto rekvalifikační kurzy, ale nesetkaly se s velkým úspěchem, přesto jsme připraveni na jakýkoli požadavek okamžitě reagovat a rekvalifikaci připravit. Mimoto jsme certifikovanou osobou, která jako jedna z mála v rámci ověřování a uznávání výsledků neformálního a informálního učení poskytuje vzdělávací služby pro dospělé v oborech Pekař a Cukrář.

Jaké je Vaše životní krédo při výchově mladých lidí?

Mám rád mladou generaci a vážím si jí a jedna z mých životních myšlenek je, že žádná snaha není marná a každou zkušenost lze v životě použít. Několikrát jsem vzkázal svým studentům, že řemeslo má zlaté dno a co se v životě naučí, to jim nikdo nevezme. Můžeme dokonce parafrázovat staré přísloví do nové podoby: „Kolik dovedností znáš, tolikrát se zvyšuje tvá životní cena“.

Děkuji za rozhovor, pane řediteli, a přeji mnoho úspěchů při kultivaci českého řemesla.

Text: Bc. P. Bauerová & J. Dřízal
Foto: archív ISŠ-COP Val. Meziříčí