Kodex

Myšlenková platforma, nebo chcete-li hnutí NAŠI PEKAŘI je společenstvím lidí a firem, které mají podobný názor na některé věci kolem nás. Ano, jsme v každodenním snažení o spokojenost zákazníka konkurenty, spojuje nás však společná snaha o dodržování a uznávání hodnot, které se nám v současné době někam vytrácejí a nás to trápí. V následujícím Kodexu, který je vlastně takovým Devaterem našeho hnutí, chceme vyjádřit to základní, v čem spočívá náš pohled na svět.

1. Podnikej na trhu férově, s konkurenty jednej čestně.

Myšlenka Naši pekaři je založena na férovém konkurenčním podnikání a jednání v rámci pekařského, trhu a řetězce, týká se tak i dodavatelsko-odběratelských vztahů. Nepopíráme přirozenou touhu každého z nás vyhrávat na poli marketingu i obchodu, v boji o reputaci značky oproti ostatním, konkurenčním značkám, ani v rozšiřování a posilování tržní pozice. Všechny tyto cíle a záměry však realizujeme férovým způsobem, tedy nikdy nelegálními, ani nečestnými prostředky a aktivitami, a to ani způsobem zprostředkovaným, pomocí třetí osoby, která neuznává myšlenku Naši pekaři.

2. Svým vystupováním a jednáním vzdávej čest řemeslu i oboru.

Platforma Naši pekaři je zastřešujícím přístupem ke komunikaci zainteresovaných subjektů směrem ven, především k průmyslovému i spotřebitelskému trhu, k laické i odborné veřejnosti, i sami k sobě, jeden k druhému. Podporovatel hnutí Naši pekaři jedná a komunikuje slušným a seriózním způsobem, který nesnižuje hodnotu řemesla, kvality výrobků, tradice českého pečiva a lidí kolem něj, ani nevyvyšuje zahraniční či kulturně neslučitelné principy a tradice v této oblasti nad naše vlastní, národní, místní. Hnutí nikterak neomezuje kreativní a propagační principy a způsoby komunikace svého podporovatele, jen žádá, aby žádným záměrným způsobem nebyla snižována hodnota řemesla a oboru. V kontroverzních tématech či extrémně kreativních principech doporučujeme vzájemnou komunikaci a konzultaci, aby nemohlo dojít k nezamýšleným a nepříznivým efektům.

3. Buď dobrým a respektovaným zaměstnavatelem.

Nedílnou součástí chování partnerského subjektu a budování reputace jeho značky – která je součástí vnímané reputace hnutí Naši pekaři – je chování firmy či instituce dovnitř, tedy k vlastním zaměstnancům a jejich okolí, popř. také do blízké či okolní society, ve které firma působí. Podporovatelé myšlenky Naši pekaři vyznávají politiku seriózního přístupu a slušného jednání k zaměstnancům a okolní societě. Aniž by chtělo hnutí Naši pekaři jakkoli ovlivňovat nastavené principy odměňování a motivace zaměstnanců, doporučuje svým členům takovou personální politiku, která směřuje k vytvoření reputace kvalitního a žádaného zaměstnavatele.

4. Samozřejmě pečuj o hygienu výroby a kvalitu výsledku své činnosti.

Hnutí Naši pekaři je zaměřeno na bezpodmínečnou podporu udržitelné kvality výrobních a podpůrných procesů, vstupních surovin, výsledných produktů, logistiky a distribuce a procesů souvisejících s prodejem výrobků či poskytování služeb koncovým či zprostředkujícím zákazníkům a klientům. Péči o kvalitu považujeme za jeden z nejdůležitějších a veřejností vnímaných kritérií pro udržení hodnoty značky Naši pekaři. Za samozřejmou považujeme nadstandardní péči o hygienické standardy výroby a skladování surovin a výrobků.

 

5. Nezrazuj to své – domácí, regionální, české

Platforma Naši pekaři vzešla z pekařské tradice České republiky v jeho současných či historických hranicích. Za svůj cíl považuje propagaci a zvyšování povědomí o našich národních a regionálně domácích tradicích, pekařském řemesle, pekařských výrobcích, nevyhnutelně také o způsobech myšlení v tomto kulturním kontextu. Není zaměřeno na podporu zahraničních (vyjma slovenských) tradic, výrobků, postupů apod. Není zaměřeno na podporu zdomácnělých, z hlediska vnímání však stále zahraničních výrobků. Nezříkáme se možností vzájemně výhodné spolupráce s podobnými hnutími v jiných zemích, hlavním směrem našeho snažení však zůstává „to české, moravské či slezské“, jinými slovy „to naše“.

6. Tvá komunikace ať je nefalešná, jasná a pravdivá

Kampaň Naši pekaři je za všech okolností založena na komunikaci pravdivých informací, a to i tehdy, pokud by tyto byly pro další činnost hnutí či jejich jednotlivých členů či podporovatelů nepříznivé. Vyhrazujeme si právo mlčet či nekomentovat jisté situace, slibujeme si však navzájem i směrem k trhu hovořit pravdu, nezkreslovat, ani používat nelegální či nečestné formy reklamy a propagace, především negativní reklamu, zavádějící reklamu a zkreslující reklamu. Srovnávací komunikace je na úrovni hnutí Naši pekaři povolena.

7. Mysli na přirozený řád, přírodu a dobré lidi, kteří Tě potřebují

Člen či podporovatel hnutí Naši pekaři uznává myšlenku zodpovědného chování firmy a jejích zaměstnanců směrem k přírodě a naturálnímu okolí firmy a jejích výrobních procesů. Hnutí Naši pekaři nemá nic společného s žádným eko hnutím, je mu však přirozené vše, co se v mentální či materiální rovině chová zodpovědně k přírodě a jejím zdrojům. Stejný důraz klade člen hnutí na odpovědnost firmy a jejího managementu k společenské odpovědnosti ve smyslu péče o lidské zdroje, podpory vhodných forem účelového sponzoringu, charity či donátorství, nebo jiných forem společenské odpovědnosti dle uvážení managementu, krajových zvyklostí, apod. Ekologická zodpovědnost je důrazně vyžadována, společenská odpovědnost je samozřejmě očekávána.

8. Pečuj o značku Naši pekaři jako o svou vlastní

Značka a související principy a myšlenky hnutí Naši pekaři musí být chráněny jednotlivými členy a podporovateli stejně jako reputace vlastní značky. Nejsou přípustné žádné způsoby a formy jednání a komunikace dané firmy dovnitř či navenek (ať již záměrné, či nezáměrné), které by mohly vést k snížení reputace či změně požadovaných asociací. Žádný subjekt není oprávněn nakládat se značkou Naši pekaři tak, aby mohlo dojít k její dehonestaci v očích laické či odborné veřejnosti. Stejně tak je nepřípustné, aby daný subjekt nakládal se značkou Naši pekaři způsobem, který by mohl vést ke zkreslené či chybné interpretaci jejího poslání, jejích cílů a záměrů.